GENERELLE SALGSBETINGELSER

 • DAP ulosset (Incoterms 2010). Kunde besørger lossing, fragt i h.t. enhver tid gældende tabel for fragtsoner og satser.
 • Generelle leveringsvilkår:
  • Levering må ske på angiven adresse i en samlet levering.
  • Udsættes modtag faktureres det lagerleje efter 14 dage.
  • Leveringssted skal have vej som tillader adkomst for standard lastbil (12 meter totallængde) Leveringssted skal have grundforhold som tillader losning i.h.t. valgt leveringsbetingelse.
  • Ønsker Kunde en anden leveringsform end den sælger normalt tilbyder, vil merkostnader ved en sådan leveringsform blive belastet køber.
 • Netto 30 dage
 • Netto excl. moms. Priserne er gældende i 30 kalenderdage fra tilbudsdato. Prisstigning efter DST´s Byggeomkostningsindeks for villaer.
 • De tilbudte enhedspriserne er gældende ved accept af det samlede tilbud.
 • Hvis der i tilbudet står løst glas direkte fra leverandør, monterer køber for egen regning og risiko.
 • Farver ud over NorDan Vinduers standardfarver kan tilbydes mod et tillæg.

Hurtigst mulig efter underskrivelse af ordre med mindre andet er aftalt.

 • Optælling og opmåling af NorDan Vinduer er uden forbindende. Det er købers ansvar, at specifikationen og herunder evt. flugtninger er korrekt. Bemærk venligst, at det er købers ansvar, at gældende bygningsreglement samt øvrig lovgivning, herunder regler vedr. personsikkerhedsglas, brandredning, ventilation, energi og adgangskrav bliver overholdt ved anvendelse af nærværende produkter.
 • NorDans produkter må ikke benyttes som bærende elementer.
 • NorDan er uden ansvar for statiske beregninger for vindlast. Vi indestår for vore produkters tilstrækkelighed, når disse monteres iht. NorDans gældende montagevejledning.
 • Tegninger er set udefra og er ikke målfaste.

MÆRKNING/GARANTI

Garantien dækker:

 • 10 års garanti på vindueselementer i produktserien NTech (træ, træ/alu)
 • 10 års garanti på vindueselementer i produktserien DTech (træ/alu, komposit)
 • 5 års garanti på pladedøre.
 • Garantien gælder fra produktionstidspunktet og omfatter fabrikations- og materialefejl.
 • Ruder er omfattet av glasindustriens garanti mod fejl mellem glassene (1 år) og punkterede ruder (10 år).
 • NorDans produkter er CE mærket.

STANDARDER

Med mindre andet er nævnt, er der overalt regnet med fabrikkens til enhver tid gældende standardprofiler, dimensioner og beslag. Selvom der ved bestilling henvises til en gammel ordre kan der derfor forekomme forskelle. Træ er et naturprodukt med levende struktur, og derfor kan der forekomme forskelle i farvenuancer.

NTech
Træ/Træ - 10 år
Træ/Alu - 10 år

DTech
Træ/Alu-komposit - 10 år

1.1

Denne garanti indskrænker eller ændrer på intet punkt de rettigheder, De i henhold til aftale og/eller lovgivning har mod Deres leverandør/entreprenør eller mod garantigiveren.

1.2

Såfremt De inden for en periode på 10 år fra garantigiverens leveringstidspunkt reklamerer over fabrikations- og/eller materialefejl, giver garantien Dem de rettigheder over for garantigiveren, som fremgår af pkt. 1.3. Fabrikationstidspunktet fremgår af en mærkning på produktet. Om nødvendigt påhviler det Dem at dokumentere leveringstidspunktet.

1.3

Såfremt der berettiget reklameres over fabrikations- og/eller materialefejl inden for den i pkt. 1.2 nævnte periode, forpligter garantigiveren sig til at levere et nyt produkt uden beregning.

Garantigiveren dækker dog ikke inden for denne garanti omkostninger ved afmontering af det gamle produkt samt montering af det nye produkt, ligesom eventuelle følgeskader i forbindelse med udskiftning af produktet heller ikke dækkes af denne garanti.

Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er garantigiveren berettiget til i stedet at levere et andet tilsvarende produkt.

Såfremt fabrikations-/materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig måde ved en reparation/delvis udskiftning, kan garantigiveren vælge denne løsning i stedet. Reparationen/den delvise udskiftning sker i så fald uden beregning.

1.4

Denne garanti omfatter ikke fabrikations-/materialefejl ved termoruder. I disse tilfælde gælder imidlertid termorudefabrikantens garanti, hvortil der henvises.

1.5

Denne garanti giver Dem ikke rettigheder, udover hvad der fremgår af pkt. 1.3.

1.6

Såfremt De ønsker at reklamere over fabrikations-/materialefejl, skal reklamationen ske inden for rimelig tid, efter at fejlen er opdaget eller burde være opdaget. Reklamationen kan ske til garantigiveren eller til den entreprenør/leverandør, der har leveret produktet.

1.7

Denne garanti kan ikke gøres gældende, såfremt de påberåbte fabrikations-/materialefejl skyldes fejlagtig montage, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller fejlagtig betjening. Der henvises til garantigiverens monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning.

For så vidt angår trævinduer/-døre overfladebehandlet fra fabrik henledes opmærksomheden især på vedligeholdelsesvejledningen samt beskrivelsen »Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer« (Bilag 14 i VinduesIndustriens’s Tekniske Bestemmelser).

Såfremt De undtagelsesvis ikke har modtaget en vedligeholdelses-/betjeningsvejledning i forbindelse med leveringen, kan denne rekvireres direkte fra garantigiveren.

1.8.

De kan ikke under denne garanti påberåbe Dem fabrikations-/materialefejl, der skyldes forhold, der er indtrådt efter, at produktet er leveret af garantigiveren.

Materialefejl, der eksempelvis kan henføres til fejlagtig opbevaring, transport eller montage af en mellemhandler/entreprenør, kan ikke gøres gældende over for garantigiveren med henvisning til denne garanti.

1.9

Denne garanti gælder alene for produkter, der, når garantien gøres gældende, befinder sig i Danmark.


Vi gør opmærksom på at ovennævnte garantier ikke omfatter:

 • 1.10
  Opskummede pladedøre, MDF-fyldninger. Her gælder 5 års DVV garanti som standard
 • 1.11
  Skader og funktionsproblemer med baggrund i ingen, eller manglende smøring og vedligeholdelse samt afvaskning af elementets udvendige pulverlakerede overflade.
 • 1.12
  Skader eller funktionsproblemer opstået på elementer, hvor garantigiveren ved ordreafgivelse har taget forbehold for konstruktionens udformning.
 • 1.13
  Produkter der bliver belastet af ydre påvirkninger, såsom: andre bygningsdele, herunder diverse skumtyper, samt ekstreme varme-, fugt-, kemiske- og klimapåvirkninger m.m.
 • 1.14
  Ved kystnære områder kan der forekomme korrosion på beslag.
 • 1.15
  Sliddele indenfor beslag (hængsler, låse, lukketøj) og tætningslister som må udskiftes med baggrund i daglig brug, anvendelse og betjening.
 • 1.16
  Tæthed for døre, leveret med 1-punkts lås
 • 1.17
  Vand der presses ind ved dørtrinet på indadgående døre

I en periode på 10 år regnet fra indstemplet fabrikationstidspunkt, garanterer termorudefabrikanten, at termoruder leveret til byggeri forbliver fri for støv og dug i rudens indre.

5 - ÅRS GARANTI PÅ PLADEDØRE.

 • Garanti for dørens funktion og indadgående materiale som f.eks hængsler og leverede mekaniske låsesystemer.
 • Garantien gælder for bøjning på dørbladet, max 2mm/m, klass 2 i forhold til EN 12219
 • Garanti for rådeskader i karm.

10 ÅRS GLASGARANTI

 • Garantien gælder kondens mellem glas i isolerglas.

2 ÅRS GARANTI

 • Elektronisk lås ID Lock
 • Beslag; dørspion, brevindkast, cylindre og greb.

1 ÅRS GARANTI

 • Visuelle fejl mellem glas